ÚVOD / TERMÍNY

termíny školení k Tvorbe ŠkVP

PROJEKTOVÉ ŠKOLY

školy, ktoré zapojené do projektu

BASK

školy z Bratislavského samosprávneho kraja

NEPROJEKTOVÉ ŠKOLY

školy, ktoré NIE SÚ zapojené do projektu

Školenia k eGov službe Tvorba Školského vzdelávacieho programu
(platí pre všetky, aj neprojektové školy)

Projekt „Digiškola“ prináša školám novú službu - Tvorba školského vzdelávacieho programu („ŠkVP“). Služba Tvorba ŠkVP znamená, že:

  1. škola si môže vytvoriť svoj školský vzdelávací program v osobitnom programe - tento je dodávaný v rámci projektu Digiškola,
  2. projekt Digiškola ponúka program, ktorý umožňuje ľahko vypracovať ŠkVP podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre všetky stupne vzdelávania,
  3. škola môže veľmi jednoducho kopírovať údaje zo svojho aktuálneho ŠkVP, napr. profil absolventa, všeobecnú charakteristiku školy atď.,
  4. program je bezplatný a škola si nemusí inštalovať a ani kupovať žiaden program - program funguje prostredníctvom webovej stránky,
  5. vytvorený ŠkVP je automaticky kontrolovaný po formálnej stránke a jeho tvorca je upozornený na jeho formálne chyby počas tvorby.

Služba Tvorba ŠkVP je určená všetkým materským, základným a stredným školám, a to pre štátne vzdelávacie programy pre všetky stupne vzdelávania.

Pre používanie služby Tvorba ŠkVP je potrebné absolvovať školenie v trvaní cca 8 vyučovacích hod. Školenie je primárne určené pre riaditeľov škôl, resp. pre osobu na škole, ktorá má v zodpovednosti tvorbu ŠkVP.

Aktuálne termíny a miesta školení:

Máte otázku?